Menu
Кошница

Общи условия

Oбщи условия на онлайн магазин ISABELLA.BG

По смисъла на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), Раздел II. Договор за продажба от разстояние от чл. 48 до чл. 181

Oбщи условия на договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на ''Закон за защита на потребителите'' между:

“Ника Груп 2018” ЕООД е собственик на www.isabella.bg и е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище: с. Бистрица, област София, община Столична, ул. "Стефан Стамболов" 124, Иден. Номер : 205308826.


Интернет страницата www.isabella.bg (наричана по-нататък “ДОСТАВЧИКЪТ”) от една страна, и от друга лицето навършило 18 години, съгласило се с настоящите ''Общи условия'', наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

''Общи условия'' е договор с който получавате правото да използвате услугите на ДОСТАВЧИКЪТ при спазване на условията по-долу. Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ''Общи условия'' и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ''Общи условия'', като изменените ''Общи условия'' влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯТ от момента на публикуването им в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ.

І. ДЕФИНИЦИИ

1.1. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, фотографии, графики, видео материали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на ДОСТАВЧИКЪТ с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.2. Потребител(и): потребителите са:

1.2.1. Регистриран потребител – това е лице, което след извършена регистрация ползва услугите на уеб сайта на ДОСТАВЧИКЪТ и ползва персонален акаунт с информация относно неговите действие в уебсайта.

1.2.2. Нерегистриран потребител - това е лице, което използва функционалностите на сайта без да се регистрира; също може да финализира поръчки на продукт-/и, но информацията за всяко негово действие не се съхранява в архивите на уебсайта.

1.3. "Злоумишлени въздействия" са действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по приложимото право на друга страна, както и действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката, добрите нрави или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Злоумишлени са следните неизчерпателно изброени действия: изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите чрез изпращане на нежелани IP пакети с цел генериране на нежелан трафик (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" (Trojan horses), предизвикване инсталация на вируси (viruses), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, други подобни.

1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.6. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.7. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което използва които и да е от предоставяните през уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ информационни услуги и ресурси.

1.8. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.9. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.10. “Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.

1.11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.13. Стока е всеки продукт, който е наличен в каталога на ДОСТАВЧИКЪТ

1.14. Поръчка е всяка постъпила в базата данни на ДОСТАВЧИКЪТ информация за закупуване на Стоки от каталога на уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ. Поръчка е също подадена по телефона заявка за закупуване на Стоки от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

1.15. БЪРЗА ПОРЪЧКА е поръчка постъпила в базата данни на ДОСТАВЧИКЪТ, чрез бутона ''БЪРЗА ПОРЪЧКА'' намиращ се на всяка продуктова страница. Същата дава възможност да се финализира поръчка, предоставяйки минимум едно име и телефонен номер.

ІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ.(„нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”).

2.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес Kartelito.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ. С всяко ползване на уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а ако е под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие се извършва от негов родител или настойник.

2.3. За да може да използва всички услуги на уебсайт на ДОСТАВЧИКЪТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

2.4. В процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

2.5. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от ДОСТАВЧИКЪТ услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а в случаите на т. 2.2, предложение последно, родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на ДОСТАВЧИКЪТ данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или неговият родител или настойник, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

2.6. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже регистрацията и да откаже изпращане на поръчката.

2.7. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява желанието си да поръча и купи Стока от уебсайт на ДОСТАВЧИКЪТ като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на ДОСТАВЧИКЪТ от негово име.

3.2. ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ДОСТАВЧИКЪТ прави по електронен път (имейл) или по телефона.

3.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или цялата Поръчка по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ДОСТАВЧИКЪТ уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯТ чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

3.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента потвърждение за готовност за получаване на пратката.

3.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

IV.ПОРЪЧКА

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прави Поръчка от каталога на уебсайт на ДОСТАВЧИКЪТ чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, както и да финализира Поръчка чрез метода ''БЪРЗА ПОРЪЧКА''

4.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична.

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ДОСТАВЧИКЪТ във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.4. С изпращането на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ разрешава на ДОСТАВЧИКЪТ да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

4.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от ПОТРЕБИТЕЛЯТ Поръчка, за което следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯТ. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

4.5.1 Предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

4.5.2.Стоката не е налична и не може да бъде доставена. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще поеме всички преки разходи по връщането на Стоки предлагани от ДОСТАВЧИКЪТ в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ДОСТАВЧИКЪТ. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лица, различно от превозвача.

V. ЦЕНИ

5.1. Всички цени в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са в Български лев.

5.2. Всички цени в в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са с включено ДДС.

VI. ПЛАЩАНЕ

6.1. ДОСТАВЧИКЪТ ползва Наложен платеж, чрез Пощенски паричен превод като основен метод за плащане. Като алтернативни методи за плащане PayPal и банков превод.

6.2. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава ДОСТАВЧИКЪТ от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт. Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.

6.3. За направеното от клиента плащане Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

VII. ДОСТАВКА

6.1. ДОСТАВЧИКЪТ използва за превозвач услугите на Еконт Експрес.

6.2. Всички стоки се доставят в рамките на 7-15 работни дни. По независими от ДОСТАВЧИКЪТ причини може да достигне до повече от 15 работни дни (Празници в съответната страна партньор на ДОСТАВЧИКЪТ; лоши метеорологични условия; забавяне от страна на Превозвач). Всички стоки от категория "24 ЧАСА" се изпращат веднага след потвърждаване на поръчката чрез e-mail.

6.3. След финализиране на Поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ се свързва с ПОТРЕБИТЕЛЯТ, чрез изпраюане на e-mail в работно време. След като Стоката е налична за изпращане, ДОСТАВЧИКЪТ отново се свързва с ПОТРЕБИТЕЛЯТ, за да бъде уведомен за изпращането на Пратката.

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури лице на посочения адрес, който да подсигури приемането на пратката.

6.5. Изпращането на Пратката се прави само след потвърждение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, чрез електронната поща или телефонно обаждане.

6.6. Доставкатата до адрес се извършва с куриер на фирма Еконт Експрес от 9.00 до 17.30 часа. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ или доверено негово лице не са открити на адреса, куриера звънни на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, за да уточнят нов час и ден за повторна доставка.

6.7. Доставки не се извършват в Неделя и официални празници. В събота доставките се извършват до обяд (13:00 ч.)

6.8. При поръчки над 99.99 лева до офис на Еконт Експрес - доставката се поема от ДОСТАВЧИКЪТ.

При поръчка за доставка до адрес, различен от офис на Еконт Експрес - доставката се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ''Закон за защита на потребителите'' (ЗЗП), ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока в срок на 14 дни от датата на получаване на стоката, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИ РАЗХОДИТЕ по доставката за връщане на Стоката. В случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми на Стоката не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. Сумите се възстановяват по банкова сметка на клиента.

8.2. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на Стоките, ПОТРЕБИТЕЛЯТ го връща за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ и се изпраща друга Стока като заявенета. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да осигури изпращането на желаната от ПОТРЕБИТЕЛЯТ Стока, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да реши дали иска да получи други Стоки от ДОСТАВЧИКЪТ. В този случай разходите за връщане и изпращане на новата Стока е за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ.

8.3 В случай искане от ПОТРЕБИТЕЛЯТ за подмяна на Стока, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпрати Стока до ПОТРЕБИТЕЛЯТ, само ако е тя е налична. В този случай транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получените от ДОСТАВЧИКЪТ Стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от ''Закон за защита на потребителите''. За да бъдат върнати обратно закупените Стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката и без да има аромати. Стоките трябва да отговарят на вида, в който са получени от ПОТРЕБИТЕЛЯТ. На връщане и отказ не подлежат Стоки, които не отговарят на тези условия съгласно ''Закон за защита на потребителите''.

8.5. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

8.6. При връщане или подмяна на закупена Стока транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ и не се възстановяват.

8.7. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА - Долна част на бельо - бикини, боксерки и прашки, както и други продукти, характеризиращи се като долно бельо. Изрично не се допускат също и комплекти, в които е включено долно бельо (бикини, прашки, боксерки). Не се допускат връщане на продукти със скъсани етикети, миризми по тях от прахове, кремове, парфюми, цигарен дим и телесни миризми. При установяване на нередност, ние имаме право и ще откажем реклам?